PIT

Zachęcamy by 1% podatku przekazywać na naszą Caritas, warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Rozlicz PIT i podaruj 1%
kliknij:

W znacznym stopniu pieniądze zebrane przez naszą Caritas w ramach akcji 1% podatku-100% serca to współfinansowanie pomocy przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji, za wiedzą i zgodą Księdza Proboszcza i Parafialnego Zespołu Caritas.

Wg dokumentu wydanego przez Ministerstwo Finansów na dzień 16.09.2020:

· 8743– liczba OPP

· 906 995 835,37 mln zł- zebrane środki

· Na liście utworzonej według zebranych kwot przez OPP w Polsce za rok 2019 jesteśmy na 157 miejscu.

Na co przeznaczyliśmy 1% za 2019 rok:

· Indywidualna pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji 488 375,65 zł

(138 subkont)

· Działalność stołówki dla bezdomnych i ubogich w Zielonej Górze 16 806,96 zł

· Działalność magazynów Caritas w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. (tzw. rzeczowa i żywnościowa pomoc społeczna) 54 749,29 zł

· Wsparcie promocji i organizacji wolontariatu 8 816,78 zł

· Działalność placówek wsparcia dziennego Caritas dla dzieci i młodzieży (tzw. działalność na rzecz oświaty i wychowania) 6 857,34 zł

· Działalność łaźni i ogrzewalni dla bezdomnych w Zielonej Górze 17 113,79 zł

· Zakup plecaków w ramach akcji „Z śmiechem do szkoły” 5442,75 zł

· Pomoc najuboższym i samotnym seniorom 5 465,09 zł

· Utrzymanie schroniska aktywizującego dla bezdomnych mężczyzn w Zielonej Górze 18 659,75 zł

· Remont i dostosowanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach 12 134,36 zł

· Badanie bilansu 6 911 zł

· Promocja akcji 1% podatku-100% serca w 2020 roku 15 718,10 zł

ŁĄCZNIE: 657 050,86 zł

Dziękujemy wszystkim za przekazanie  1% z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzieła prowadzone przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

PIT-28 umożliwia rozliczenie przychodów objętych ryczałtem, a do druku można załączyć 4 różne dodatkowe formularze. Załącznikami do PIT-28 są:

 • PIT-28A– w nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej jako jednoosobowa działalność.
 • PIT-28B– w nim wykazujemy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki.
 • PIT-O– w nim ujmujemy należne nam ulgi oraz odliczenia, np. ulgę rehabilitacyjną, ulgę na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), ulgę na internet, ulgę z tytułu darowizn ulgę z tytułu oddania krwi.
 • PIT-D– w nim ujmujemy ulgi i odliczenia w związku z wydatkami mieszkaniowymi, np. ulgę odsetkową, ulgę mieszkaniową, ulgę remontową.

PIT-36 przeznaczona jest przede wszystkim dla osób uzyskujących dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej według progów podatkowych 18 i 32%.

Powyższa deklaracja, nie dotyczy osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (tych dotyczy PIT-28) oraz działalności w oparciu o podatek liniowy (PIT-36L). Formularz PIT-36 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do końca kwietnia 2020 roku.

Druk PIT-36 w 2020 roku złożą również podatnicy, którzy:

 • Prowadzili w minionym roku najem, podnajem, dzierżawę oraz poddzierżawę i uzyskiwali przychód z umów o podobnym charakterze, w progowym systemie opodatkowania.
 • Uzyskiwali przychód za granicami kraju(zarówno osoby jak i przedsiębiorcy).
 • Prowadzili działy specjalne produkcji rolnejna zasadach ogólnych (stawki 18 i 32% podatku).
 • Prowadzili działalność nierejestrowaną z przychodami nieprzekraczającymi połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
 • Korzystali z kredytu podatkowegow roku bezpośrednio następującym po rozpoczęciu działalności gospodarczej (lub dwa lata po rozpoczęciu).
 • Są zobowiązani dokonać doliczenia związane ze stosowaniem kredytu podatkowego.
 • Posiadają źródła przychodów z innych źródeł, od których płatnik nie miał obowiązku odprowadzania składek (oparte na skali podatkowej).

 

PIT-37 są najczęściej składanymi PIT-ami w urzędzie skarbowym. Druk PIT-37 w 2020 roku mają obowiązek wypełnić osoby, które w ubiegłym roku uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika, czyli gdy odpowiednie podmioty pobierały z wynagrodzenia podatnika zaliczki na podatek, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

PIT-37 powinien być wypełniony w oparciu o:

 • PIT-11– na którym wykazywane są m.in. dochody z pracy, umów o dzieło/zlecenia, działalności wykonywanej osobiście, praw autorskich
 • PIT-40A/11A– na którym wykazywane są dochody z emerytur, rent oraz zasiłków pieniężnych)
 • PIT-8C– na którym wykazywane są np. dochody ze stypendium
 • PIT-R-na którym wykazywane są dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

 

PIT-38 to deklaracja za pomocą której rozliczamy dochody kapitałowe. Należą do nich przychody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, nabycia udziałów w spółkach/spółdzielniach oraz przychody z ogólnie przyjętej gry na giełdzie.

Zeznanie rozliczamy do końca kwietnia 2020 roku, przeważnie na podstawie formularza PIT-8C zawierającego informację o wartości dochodów z kapitałów pieniężnych.

PIT-38 służy do wykazania dochodów z giełdy, kapitałów pieniężnych, ujmujemy w nim przychody z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych (w tym rozliczenie dochodów z forex),
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających (np. opcje na akcje),
 • udziałów w spółkach.

 

 

 

Galeria

Wspierają nas

Kontakt

Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34,
65-170 Zielona Góra

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30

e-mail: zielonagora@caritas.pl

NIP 929-13-33-282
Regon 210009263
KRS 0000226818

Pomoc

CHCĘ POMÓC
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

POTRZEBUJĘ POMOCY
tel. 535 44 25 44
e-mail: zielonagora@caritas.pl

WOLONTARIAT
tel. 600 986 494
e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Nr kont

PKO BP S.A. I O. Zielona Góra
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716

Santander Bank II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964

Program “Skrzydła”
Santander
65 1090 1636 0000 0001 0254 1773

Fundusz Klęskowy (Wpłaty na kataklizmy tj. trzęsienia ziemi, powodzie, pożary itp.)
Santander
15 1090 1636 0000 0001 1433 0695

Konto dla darczyńców indywidualnych i firm
Santander
86 1090 1636 0000 0001 0345 9015

Wpłaty w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
Santander
81 1090 1636 0000 0001 0345 9008